Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská BystricaHľadať
 
 

Starostkám a starostom

Máte vo svojej obci obecnú knižnicu? Ako starostka či starosta obce ste jej štatutárnym zástupcom. Výber informácií, ktoré sa môžu hodiť nájdete v pokračovaní ...

Základné otázky knižničného systému SR rieši Zákon č. 126/2015 o knižniciach , ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015.

Verejné knižnice (§ 9)

 • Verejná knižnica je obecná knižnica, mestská knižnica a regionálna knižnica ( v našom regióne je regionálnou knižnicou Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici).Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby zriadením obecnej  (mestskej) knižnice.
 • Obecná knižnica sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu.
 • Obecná knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby a aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom (pripojenie na internet ).
 • Obecná knižnica organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.

Práva a povinnosti zriaďovateľa knižnice (§ 4):

 • Zoznam knižníc. Zriaďovateľ je oprávnený zriadiť alebo zrušiť knižnicu. V súlade s ustanoveniami § 25 zákona o knižniciach, MK SR vedie Zoznam knižníc - (XLS, 247 kB, odkaz sa otvorí v novom okne). Zriaďovateľ knižnice je povinný podľa § 25 tohto zákona do 60 dní od nadobudnutia jeho účinnosti oznámiť MK SR údaje do zoznamu na evidenčnom formulári - (pod článkom na stiahnutie). Bola táto povinnosť z Vašej strany splnená ?
 • Štatút knižnice. Zriaďovateľ knižnice je povinný vydať štatút knižnice - (pod článkom na stiahnutie) ( § 4 ). Je to legislatívny dokument, ktorý upravuje organizáciu, náplň a formy činnosti knižnice.
 • Knižničný a výpožičný poriadok. Základnou právnou normou, ktorá upravuje podmienky využívania služieb knižnice, ich spôsob, rozsah a úhradu a vymedzuje práva a povinnosti používateľov je podľa § 16  Knižničný a výpožičný poriadok - (pod článkom na stiahnutie). Vypracovaný vzorový dokument  je možné použiť v každej knižnici.
 • Odborná evidencia, vyraďovanie a revízia knižničného fondu. Práva a povinnosti knižnice sú uverejnené v § 9, 12 - 18. Okrem iných je tam aj povinnosť uskutočňovať pravidelne revíziu knižničného fondu podľa jeho veľkosti. Vo všetkých obecných knižniciach nášho regiónu je to každých 5 rokov (knižnica do 50 000 knižničných jednotiek). 

Ďalšie dôležité informácie:

 • Správny spôsob vedenia odbornej evidencie, vyraďovania a revízie knižničného fondu rieši Vyhláška MK SR č. 201/2016- (pod článkom na stiahnutie), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.                          Prihlášky: Na prihláškach musí byť uvedená klauzula na ochranu osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, alebo môžete použiť aj takýto súhlas- (pod článkom na stiahnutie). Podpísaný súhlas musíte priložiť k prihláške.
 • Účtovanie knižničných dokumentov rieši zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ako v praxi postupovať pri účtovaní knižničných dokumentov rieši odporúčanie Ako účtovať knižničné dokumenty, ktoré bolo vypracované po kozultáciách s Ministerstvom financií SR.
 • Zlučovanie školských a obecných knižníc. V súčasnosti sú obce, ktoré ako zriaďovatelia škôl i obecných knižníc vyvíjajú snahu o ich zlučovanie. Aby sa dodržali všetky náležitosti zákona č. 126/2015, spracovali Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Slovenskou podagogickou knižnicou Usmernenie (pod článkom na stiahnutie) k zlučovaniu školských a obecných knižníc. Pri odovzdávaní a prevzatí obecnej ( školskej ) knižnice musí byť vypracovaný  protokol (vzor protokolu je uverejnený v Usmernení pod článkom na stiahnutie).
 • Softvér KIS MaSK. Slovenská národná knižnica ponúka pre malé a stredné knižnice Softvér pre malé a stredné knižnice.
 • Grantový systém MK SR pre knižnice. Knižnice sú zaradené do programu  Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. Tento program, ako aj program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prešli od roku 2016 na Fond na podporu umenia
 • Na zabezpečenie podmienok kvalitného poskytovania knižničných a informačných služieb verejnými knižnicami a optimálne využívanie verejných zdrojov, poskytovaných zriaďovateľmi verejných knižníc: samosprávnymi krajmi, mestami a obcami, alebo inými právnickými osobami slúži Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice.
 • Príručka knihovníka malej knižnice. Slovenská národná knižnica pripravila Príručku knihovníka malej knižnice. Nie je však určená len knihovníkom. Užitočné informácie a rady v nej nájdu aj zriaďovatelia malých knižníc, t.j. predstavitelia samospráv, obecných zastupiteľstiev či miestnych kultúrnych stredísk. Je k dispozícii v každej obecnej knižnici. POZOR: V príručke knihovníka malej knižnice je uvedený starý zákon a vyhláška, ktoré sú už neplatné.
 • Dopĺňanie knižničných fondov obecných knižníc zabezpečuje VKMK na základe zmluvných vzťahov - dohôd medzi OÚ a VKMK. Podrobnejšie informácie sú v rubrike Dopĺňanie fondov obecných knižníc.
 • Verejné knižnice v regióne . VKMK každoročne vydáva Štatistický prehľad o činnosti verejných knižníc v okresoch Banská Bystrica a Brezno, ktorý je okrem obecnej knižnice tiež k dispozícii v rubrike Verejné knižnice v regióne.  V prehľade môže zriaďovateľ knižnice vidieť priebeh činnosti obecnej knižnice a porovnať ju s činnosťou iných knižníc ako aj medzinárodnými odporúčaniami. Tieto informácie môžu poslúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodovanie a plánovanie činnosti knižnice a zvyšovaniu kvality ňou poskytovaných služieb.
 • Regionálne databázy. Knižnica ponúka na vyhľadávanie regionálnych informácií dve unikátne databázy, ktoré sama už niekoľko rokov vytvára. REGIÓN - obsahuje záznamy článkov v tlači o regiónoch Banská Bystrica a Brezno.OSOBNOSTI - obsahuje základné informácie o žijúcich i nežijúcich osobnostiach spätých s týmto regiónom, s možnosťou zisťovania ich výročí ... Databázy môžu byť zdrojom zaujímavých informácií nielen pre odborníkov zaoberajúcich sa regiónom a publikujúcich v ňom, ale aj pre obce, mestá, inštitúcie, občianske združenia a pod., pretože mapuje ich aktivity... Podrobnejšie informácie sú v rubrike O regionálnych databázach.
 • Povinné výtlačky. Zákon č. 212/1997 Z.Z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov - povinnosť zasielať 1 exemplár tlače s regionálnou pôsobnosťou (napr. obecné noviny) do regionálnej knižnice. Aj z obecných či regionálnych novín a časopisov sa čerpajú články do regionálnych databáz a bibliografií a tým sa aj mapuje a propaguje obec a jej aktivity.
 • Rubriky nielen pre knihovníkov. Odporúčame sledovať aj  rubriky určené pre knihovníkov, ktoré prinášajú aktuálne informácie, ako aj portál pre knižničnú a informačnú prax INFOLIB, kde je možné prihlásiť sa na zasielanie upozornení na nové články.

 
Evidenčný formulár
 EvidForm.doc (36 kB) (36 kB)

Knižničný a výpožičný poriadok
 KaVP_obecne_kn.doc (79 kB) (79 kB)

Štatút obecnej knižnice
 statut_obec_kniz.doc (36 kB) (36 kB)

Súhlas - vzor
 Suhlas_vzor.doc (30 kB) (30 kB)

Usmernenie
 Usmernenie.doc (85.5 kB) (85.5 kB)

Vyhláška MK SR č. 201/2016,
 vyhlaska201_2016.pdf (155.7 kB) (155.7 kB)

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

ZRIAĎOVATEĽ

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORUJÚ NÁS

PARTNERI

ORBIS IN, s.r.o.

Remitenda detských časopisov
Včielka, Zornička, Adamko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka