Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská BystricaHľadať
 
 

Doplňovanie a evidencia KF

Nepatríte zatiaľ medzi tie obecné knižnice, ktoré už viac rokov využívajú centrálny nákup dokumentov do knižničných fondov prostredníctvom VKMK ? Chcete poznať výhody a podmienky zapojenia sa ... ?
 

Dohody o dopĺňaní knižničného fondu môžu obecné úrady uzatvárať s VKMK aj počas roka

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici (ďalej VKMK) podľa § 9, ods. 5, písm. g) zákona NR SR č. 126/2015 Z.z. (Knižničný zákon) a čl. 2, ods. 2 Zriaďovacej listiny VKMK z 1.4.2002 vydanej Banskobystrickým samosprávnym krajom, plní naďalej funkciu regionálnej knižnice v územnom obvode okresov Banská Bystrica a Brezno.

Jednou z regionálnych úloh je aj dopĺňanie knižničných fondov obecných knižníc na základe zmluvných vzťahov (dohôd).

Ak sa obecný úrad a obecná knižnica rozhodnú pre dopĺňanie knižničného fondu prostredníctvom VKMK :

  • obecný úrad zašle do VKMK vyplnenú a starostkou/starostom podpísanú Dohodu o zabezpečení dopĺňania knižničného fondu s uvedením IČO a číslom účtu vo finančnom ústave.

  • VKMK po obdržaní dohody priebežne zabezpečí výber vhodných titulov kníh v kníhkupectvách podľa ponúkaných cien a zliav (do výšky sumy stanovenej obecným úradom na rok) ako aj kontrolu ich dodávky.

  • obecný úrad po obdržaní originálu faktúry za knihy od príslušného kníhkupectva ju v lehote splatnosti uhradí zo svojho účtu na účet predajne. Faktúra bude overená pracovníčkou VKMK a opatrená pečiatkou VKMK na znak toho, že je vecne v poriadku a uvedené knihy budú skutočne dodané do obecnej knižnice.

  • VKMK po uhradení faktúry obecným úradom vybrané knihy s kópiou faktúry dopraví do obecnej knižnice (za túto činnosť si VKMK nenárokuje žiadne poplatky, celá suma určená obecným úradom sa použije na nákup kníh). Kópia faktúry nahrádza dodací list a slúži knihovníčke obecnej knižnice ako podklad na zistenie ceny knihy potrebnej pri zápise do prírastkového zoznamu.

Dopĺňanie knižničného fondu prostredníctvom VKMK má pre obecnú knižnicu a obecný úrad napr. tieto výhody :

  • rozpočtované finančné prostriedky na nákup kníh ostávajú na účte obecného úradu, čerpajú sa len priebežne na základe vystavených faktúr

  • knihovníčka/knihovník obecnej knižnice nemusí absolvovať cesty mimo obce do kníhkupectiev, výber, donášku zakúpených kníh z predajne do knižnice, pričom má možnosť ovplyvniť obsahový výber titulov u metodičky VKMK

  • obecná knižnica dostane zakúpené knihy lacnejšie o rabat, ktorý kníhkupectvá poskytujú VKMK a spolu s knižnými, príp. aj katalogizačnými lístkami.

V prípade záujmu o dopĺňanie knižničného fondu uvedeným spôsobom, zašlite potvrdené Dohody na adresu VKMK.

Kontakt : Silvia Čorbová, tel: 048 - 4153784, metodika@vkmk.sk

Formulár dohody o dopĺňaní knižničného fondu si môžete stiahnuť na konci článku.

Evidencia, vyraďovanie a revízia fondov


Viete, čo je základná a čo pomocná odborná evidencia v knižnici? Ako postupovať pri vyraďovaní knižničných jednotiek a kedy a ako uskutočniť revíziu knižničného fondu? V tomto článku sa dozviete viac.

Spôsob vedenia odbornej evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu v knižniciach rieši Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015. a Vyhláška MK SR č. 201/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.

  • O evidencii ( § 13 ):

Základnú odbornú evidenciu tvorí prírastkový zoznam a zoznam úbytkov ( zoznam vyradených kníh).

Prírastkový zoznam - obsahuje základné identifikačné údaje o nadobudnutej knižničnej jednotke, ktoré zákon vymenúva.
Zoznam úbytkov - taktiež obsahuje základné identifikačné údaje, ale o vyradenej knižničnej jednotke.

Knižnica odborne eviduje knižničný fond spravidla v jednom prírastkovom zozname a v jednom zozname úbytkov. Ak má knižnica viac prírastkových zoznamov a zoznamov úbytkov, vedie ich zoznam. Odborná evidencia sa vedie v tlačenej alebo elektronickej forme.

Prírastkový zoznam a zoznam úbytkov sú súčasťou knižničného fondu. Prírastkový zoznam a zoznam úbytkov sa trvalo uchovávajú v knižnici po celý čas jej existencie. Po zániku knižnice sa prírastkové zoznamy a zoznamy úbytkov uložia u zriaďovateľa, ktorý s nimi naloží podľa registratúrneho poriadku.
Podkladom pre základnú odbornú evidenciu je:
a) nadobúdací doklad,
b) doklad o vyradení,
c) doklad o revízii (Vyhláška MK SR č. 201/2016, § 2, ods. 10). .

Pomocnú odbornú evidenciu knižničných dokumentov vedie knižnica podľa svojich potrieb.

  • O vyraďovaní ( § 14 ):


Predmetom vyraďovania je knižničná jednotka, ktorá nezodpovedá odbornej špecializácii knižnice, je multiplikátom prípadne duplikátom knižničnej jednotky, je z obsahovej stránky zastaraná, je poškodená alebo stratená (ods. 5). Podkladom na vyradenie je zoznam knižničných jednotiek navrhnutých na vyradenie s uvedením dôvodu vyradenia. Návrh na vyradenie vypracujú a podpíšu členovia vyraďovacej komisie .
Zoznam úbytkov a zoznam vyradených knižničných dokumentov sa odsúhlasuje podpisom štatutárneho orgánu alebo inej osoby písomne poverenej štatutárnym orgánom (Vyhláška MK SR č. 201/2016, § 2, ods. 7).
Vyradená knižničná jednotka sa odpisuje záznamom v zozname úbytkov a záznamom v prírastkovom zozname. Podľa potreby knižnice sa vyradenie knižničného dokumentu vyznačí v prírastkovom zozname s uvedením poradového čísla zo zoznamu úbytkov (Vyhláška MK SR č. 201/2016, § 2, ods. 8).
Knižnica je povinná vyradený knižničný dokument podľa odseku 5 písm. a) (duplikáty, multiplikáty, zastarané knižničné dokumenty) ponúknuť iným knižniciam – prednostné právo na získanie vyradených knižničných dokumentov majú knižnice, ktoré uchovávajú konzervačný fond a ktoré sú právnickou osobou určené podľa osobitného predpisu (ods. 6). Knižnice, ktoré majú prednostné právo sú: Slovenská národná knižnica v Martine a Univerzitná knižnica v Bratislave. Ak tieto knižnice neprejavia záujem o vyradené knižničné jednotky, môžu byť ponúknuté iným knižniciam formou výmeny alebo bezodplatným prevodom. V prípade, že sa oslovené knižnice nevyjadrili do 15 dní, môžeme s vyradenými knižničnými jednotkami naložiť v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a zákona č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov. Vyradenú literatúru ponúkneme na predaj do antikvariátu alebo individuálnym záujemcom. Dokumenty, ktoré nemajú nijakú kultúrnu hodnotu alebo mali obmedzenú dobu platnosti, môžeme odovzdať priamo do zberu. O naložení s vyradenými knižničnými jednotkami musíme mať príslušné doklady (zmluvy, príjmové doklady a podobne), ktoré uschovávame v dokladovej časti zoznamu vyraďovaných knižničných jednotiek.

  • O revízii ( § 14 ):


Cieľom revízie je fyzické porovnanie skutočného počtu knižničných jednotiek s evidovaným počtom knižničných jednotiek. Revíziu knižničného fondu vykonáva revízna komisia. Revízna komisia je zložená najmenej z troch členov. Predsedu a ďalších členov revíznej komisie vymenúva a odvoláva štatutárny orgán alebo iná osoba písomne poverená štatutárnym orgánom (Vyhláška MK SR č. 201/2016, § 4, ods. 2).
Podľa § 14 ods. 2 Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach sa revízia knižničného fondu uskutočňuje pravidelne. Do 50 000 zväzkov knižničných jednotiek sa uskutočňuje v úplnosti každých 5 rokov - táto povinnosť platí pre všetky verejné knižnice v regióne (okresy Banská Bystrica a Brezno) okrem VKMK.
O výsledku revízie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia revíznej komisie a ktorá je podkladom na vyradenie chýbajúcich, poškodených alebo zastaraných knižničných jednotiek z knižničného fondu a na odstránenie nedostatkov zistených revíziou.
 

Príkaz starostu na vykonanie revízie KF si môžete stiahnuť na konci článku.

Vzor zápisnice z revízie knižničného fondu si môžete stiahnuť na konci článku.


 
Príkaz starostu na vykonanie revízie

Vzor zápisnice z revízie

Dohoda o dopĺňaní KF

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

ZRIAĎOVATEĽ

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORUJÚ NÁS

PARTNERI

ORBIS IN, s.r.o.

Remitenda detských časopisov
Včielka, Zornička, Adamko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka